Четвъртък, 09 Агуст 2012 11:49

Обява 09.08.2012

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА”РОБЕР ШУМАН” – ГРАД РАЗГРАД


На основание чл. 16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от ЗДС и заповеди №№ 390, 391 и 392  от 9.08.2012г. на Директора на ПГИ”Робер Шуман”

О Б Я В Я В А :

На 17.09.2012г. от 11.00 часа, в сградата на Гимназията, ул.”Камчия” №1-          гр. Разград, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три  обекта недвижим имот – публична държавна собственост за срок от три години.

Предназначение на имотите:
І обект-„Ученическа лавка за бърза закуска”. Помещение в приземният етаж на учебната сграда, с полезна площ 140 кв.м. за осигуряване на бързо  хранене на учениците и служителите на гимназията, при спазване  на Наредба № 37 от 12.07.2009г. за здравословно хранене на учениците.
Начална  наемна цена – 3,00 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 150 лв.  
ІІ обект - едноетажна, сглобяема барака за склад с полезна площ 36 кв.м.Помещението неможе да се използва за материали, които са опасни за здравето на учениците.
Начална  наемна цена – 2.30 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 лв.  
ІІІ обект - едноетажна, сглобяема барака за склад за хранителни стоки с полезна площ 117 кв.м.
Начална  наемна цена – 2.30 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 лв.  
Консумативните разходи, основните и текущи  ремонти, както и заплащането на  такса смет  са за сметка на наемателя.
Работно време на обектите – всеки ден от 7.00 до 18.00 часа.
Депозитът се внася в касата на ПГ И”Робер Шуман”. Документацията се заплаща в сградата на ПГИ”Робер Шуман”, ул. “Камчия” №1 и се получава срещу документ за платени  30/тридесет/ лв. всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа.

    Краен срок за подаване на документи –14.09.2012г.
   Време за оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 до   16.00 часа.
  Телефон за справка – 084/66-12-45; 0878973094

Понеделник, 17 Септември 2012 11:47

УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!

На 17 септември 2012 година, от 9.00 ч. ще бъде тържественото откриване на новата 2012/2013 учебна година в ПГИ „Робер Шуман” гр. Разград.

На всички ученици пожелаваме здраве и сполука в овладяването на знанията. Учете, творете и мечтайте! Бъдете умни и добри, дръзки и знаещи!

На учителите припомняме думите на Христо Ботев: „Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк.”

Затова, колеги, в навечерието на новата учебна година Ви пожелаваме здраве, смелост, човещина и търпение!

На всички в ПГИ „Робер Шуман” град Разград:

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕШНА ГОДИНА!

Страница 28 от 28