Международна олимпиада по английски език

Учениците от ПГИ "Робер Шуман" взеха участие в международна олимпиада по английски език. Олимпиад...

Най - добър млад хлебар - сладкар

На 19 февруари в  Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ се проведе училищният кр...

Почит към Апостола на свободата от учениците на ПГИ „Робер Шуман“

Денят започна с лиричен рецитал, изпълнен от Никола Цонев от 11 А клас. Нашият талантлив ученик р...

Първо място на Държавното първенство по ММА за ученик на ПГИ „Робер Шуман“

На Държавното първенство по ММА нашият ученик – Алпер Ахмед от 9 В клас зае първото място в катег...

СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ПГИ "РОБЕР ШУМАН"

Днешния ден в гимназията беше изпълнен с много вълнения и положителни емоции. За поредна година у...

 • Международна олимпиада по английски език

  Петък, 23 Февруари 2024 17:47
 • Най - добър млад хлебар - сладкар

  Сряда, 21 Февруари 2024 08:15
 • Почит към Апостола на свободата от учениците на ПГИ „Робер Шуман“

  Понеделник, 19 Февруари 2024 18:42
 • Първо място на Държавното първенство по ММА за ученик на ПГИ „Робер Шуман“

  Понеделник, 19 Февруари 2024 18:36
 • СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ПГИ "РОБЕР ШУМАН"

  Сряда, 14 Февруари 2024 19:24
Четвъртък, 08 Февруари 2024 19:53

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

І. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Декларация за успеха от първия учебен срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Отличен 5.50 - заверен от класния ръководител.

ІІ. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ / ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

МАКСИМАЛЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО – МРЗ за страната за съответния период: 780.00 лв. / 805.50 лв.

1. Минимален успех Мн. добър 4.50 от първия учебен срок на 2023/2024 учебна година.

2. Удостоверения за дохода на родителите за периода от последните 6 /шест/ месеца:

-от м. ЮЛИ 2023 г. до м. ДЕКЕМВРИ 2023 г. включително или

-от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително.

3. Служебна бележка от ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА за регистрация и за получени обезщетения за безработица за последните 6 /шест/ месеца .

4. Удостоверение от братя / сестри за това, че са ученици /до 20 г./ или студенти.

Ако братята/сестрите са студенти, в уверението от съответното ВУЗ да има информация - получава / не получава месечна стипендия и какъв е размера на получаваната стипендия.

5. Саморъчно написана Декларация за безработни родители – нотариално заверена, когато не са регистрирани в Бюрото по труда; деклариране на странични доходи за периода от м. ЮЛИ 2023 г. до м. ДЕКЕМВРИ 2023 г. включително /или от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително/ .

6. Удостоверения за родители-пенсионери за получени пенсии от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително/ .

7. Удостоверение за получени семейни помощи за деца от ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ по настоящ адрес.

Забележка: Членове на семейството на ученика са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. При повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице което не е родител, за членове на семейството се считат новият съпруг/а/ или лице с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

ІІІ. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1. Актуално експертно решение /протокол за инвалидност/ от НЕЛК /РЕЛК / ТЕЛК - копие.

ІV. СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ / БЕЗ РОДИТЕЛИ

1. Декларация за семейно положение + Акт за смърт за починал родител-копие.

2. Класният ръководител информира комисията за промяна на семейното положение.

V. СТИПЕНДИЯ за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап.

1. Декларация за успеха от първия срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Мн. добър 4.80 - заверен от класния ръководител.

VI. СТИПЕНДИЯ за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

1. Декларация за успеха от първия срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Мн. добър 4.80 - заверен от класния ръководител.

Документите трябва да бъдат представени ПЪРВО на класните ръководители за проверка на успеха и отсъствията и след това на Комисията по стипендиите при ПГИ „Робер Шуман“.

Срок за подаване на документите - 28.02.2024 г. /включително/. ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕД ТОЗИ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

Заявления-декларации ще се предоставят на класните ръководители от 09.02.2024 г. - от счетоводството и фронт-офиса по заявка !!!

 

Председател на комисията: Мариана Маринова

08.02.2024 г.

Прочетена 198 пъти