Браво на нашите ученички

Браво на нашите прекрасни ученички Йоанна Йорданова от 11в клас и Мануела Стоянова 10в клас,...

ГРАФИК НА ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. ...

Патронен празник

Днес с гордост отпразнувахме патронния празник на нашата гимназия ПГИ "Робер Шуман".

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОМАНИИТЕ И НАРКОТРАФИКА

По случай 26 юни МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОМАНИИТЕ И НАРКОТРАФИКА, екип от петима уче...

Еньовден

Сутринта на 24 юни, Еньовден-Денят на билките, започна с освежаващ студен и топъл билков чай...

 • Браво на нашите ученички

  Понеделник, 04 Юли 2022 16:43
 • ГРАФИК НА ИЗПИТИ

  Понеделник, 04 Юли 2022 11:47
 • Патронен празник

  Вторник, 28 Юни 2022 18:10
 • МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОМАНИИТЕ И НАРКОТРАФИКА

  Неделя, 26 Юни 2022 12:44
 • Еньовден

  Неделя, 26 Юни 2022 12:25
Събота, 04 Декември 2021 21:21

Заповед

ЗАПОВЕД

№РД 14 –114

гр. Разград, 03.12.2021 година

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.1, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД09-4814/03.12.2021 год. на Министъра на образованието и науката, и Приложение към Заповед № РД09-4814/03.12.2021 год., във връзка с обявена извънредна ситуация в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

 

                                    

                                    О П Р Е Д Е Л Я М :

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

 ЗА УЧЕНИЦИ С ИЗРАЗЕНО СЪГЛАСИЕ

С НЕИНВАЗИВЕНБЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ И/ИЛИ С ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ

в ПГИ „Робер Шуман“ , гр. Разград 

през периода от  06.12.2021 година до 10.12.2021 година включително

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Организацията на  образователно възпитателния процес да се извършва

 

 1. Възстановяват се присъствените учебни занятия за паралелките от VIIIА,VIIIБ,VIIIВ,IXА,IXБ, IXВ,IXГ,XБ,XIБ, XIГ,XIД,XIIА,XIIГ, с 50% изразено съгласие веднъж седмично изследване чрез неинвазивенбърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.
 2. Изследването на учениците се извършва в училището, веднъж седмично в началото на първия учебнияден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва впървия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валиднидокументи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат отлабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.
 3. Учениците, които са дали изразено съгласие веднъж седмично изследване чрез неинвазивенбърз антигенен тест, трябва да бъдат в училище не по-късно от 7.30ч. в понеделник, като заемат местата си в класните стаи. Учениците с валидни документи изчакват пред класните стаи тестването на съучениците си.
 4. В общите части на училището, както и по време на учебните часове за учениците от VIII до XII клас носенето на маски е задължително.
 1. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и
  лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.
 2. След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрезизмиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.
 1. Спазване на задължителни мерки в ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград:
 1. Класните ръководители запознават, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.
 2. Ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване,
  наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които нямаизразено съгласие за изследване веднъж седмично не се допускат в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград.
 3. Педагогическия персонал, който не е изразил съгласие за задължително изследване два пъти в седмично не се допуска в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград.
 4. Външни лица се допускат в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград в рамките на учебния ден след представяне на валиднидокументи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат отлабораторно изследване
 5. Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и
  консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
 6. Педагогическите специалисти не променят разпределението на учебните кабинети.

 

Заповедта да се сведе до знанието  на всички учители, ученици и техните родители чрез ел. поща и социалните мрежи.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

Прочетена 562 пъти