Понеделник, 09 Ноември 2015 18:28

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН"

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

СТАТУТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 19-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД
“По пътя на Бедреддин"

І. Общи положения:

Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка е посветен на 19-я традиционен поход „По пътя на Бедреддин”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на МОН и съдействието на РИО на МОН в страната.

Теми:

1.     Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./

2.     Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

За участниците в раздел „Рисунки“, темата е: „Светът е за всички“

Основни цели:

1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.

2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.

3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори.

4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.

 

Видове ученически разработки:

1. Мултимедийни проекти.

2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.

3. Рисунки.

 

Участници:

Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.

Условия за участие:

В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи;

–        I – VIII клас;

–         VIII – XII клас.

 

 

СПЕЦИФИЧНИ  ИЗИСКВАНИЯ:

І. Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.

    При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици;
    Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.
    Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;
    Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail;
    Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
    Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
    Проектите могат да бъдат представени и като обикновено  слайд шоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
    Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.

Критерии за оценяване:

    осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
    умение за излагане на фактите;
    елементи на изследователска дейност;
    оригиналност и творчески подход към темата;
    използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
    езикова и стилистична култура;
    естетическо изпълнение;

ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.

Критерии за оценяване:

    ясно и точно формулирана теза;
    удачно подбрани аргументи;
    личностна позиция;
    оригиналност и творчески подход към темата;
    разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове,
    езикова и стилистична култура;

ІІІ. Стихотворение.

Учениците могат да участват с повече от една творба.

ІV. Рисунка

Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки, като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора, точен адрес;
– клас и училище;
– телефон за контакт или електронен адрес

 

Етапи и оценяване:

 

I. Етап: учениците от съответните степени на образование: 1 група от І до VIII клас и втора група от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 25.12.2015 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org

 

II. Етап: комисия в състав: председател: д-р Анатолий Кънев, членове: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Христина Маркова, д-р Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: І – VIII клас и втора група – IX – XII клас, в срок до 31.01.2016 г.

 

Награди:

 Материални награди на стойност:

Първа награда – 70 лв; Втора награда – 40 лв; Трета награда – 20 лв; Поощрителни награди.

Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.

Наградите ще се обявят в началото на втория учебен срок.

Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.

 Уведомяване:

Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или  по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.

 

 

КПД “Родно Лудогорие”

София 1303

ул. “Осогово” 60

02/929 61 01                                                                  Председател: д-р Анатолий Кънев

www.ludogorie.org

Прочетена 1937 пъти