Вторник, 10 Ноември 2015 06:46

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС "ЗЛАТНА ЕСЕН"

Написана от

На 04.11.2015 год. в градския парк се проведе крос "Златна есен". Гимназията беше представена от 13 състезатели.
Трима от тях се пребориха за бронзовите медали в своите възрастови групи.
Ето и медалистите:
1.Александър Ангелов - 8а клас
2.Халиме Мехмед - 9а клас
3.Йоан Йовчев -12д клас.

Поздравления за отличното представяне!

 

автор: Маргита Терзиева

Понеделник, 09 Ноември 2015 18:28

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН"

Написана от

СТАТУТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 19-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД
“По пътя на Бедреддин"

І. Общи положения:

Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка е посветен на 19-я традиционен поход „По пътя на Бедреддин”. Инициативата през настоящата година е на КПД „Родно Лудогорие”, гр. София и клуб „Родолюбие” при ОУ ”Св. Климент Охридски”, гр. Попово, с подкрепата на МОН и съдействието на РИО на МОН в страната.

Теми:

1.     Времето на Бедреддин /1359 – 1420 г./ и неговото въстание /1413 – 1418 г./

2.     Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

За участниците в раздел „Рисунки“, темата е: „Светът е за всички“

Основни цели:

1. Да се създадат условия за формиране на ценностни ориентации и качества, свързани с чувството на национална идентичност и любов към Родината и уважението към другия.

2. Да се създадат условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и самоусъвършенстване при изразяване и отстояване на активна жизнена и гражданска позиция.

3. Да се формират и затвърдят умения за аргументирано писмено излагане на лична теза и боравене с историческите факти и извори.

4. Да се формират и затвърдят уменията за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.

 

Видове ученически разработки:

1. Мултимедийни проекти.

2. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове, есета и стихотворения.

3. Рисунки.

 

Участници:

Учениците от съответното училище, подготвили собствени писмени текстове, рисунки и мултимедийна презентация по зададените теми.

Условия за участие:

В конкурса за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи;

–        I – VIII клас;

–         VIII – XII клас.

 

 

СПЕЦИФИЧНИ  ИЗИСКВАНИЯ:

І. Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.

    При колективното участие в разработването на един проект могат да участват максимум 3 ученици;
    Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект.
    Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;
    Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, пълния адрес, телефон, e-mail;
    Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
    Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
    Проектите могат да бъдат представени и като обикновено  слайд шоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
    Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.

Критерии за оценяване:

    осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
    умение за излагане на фактите;
    елементи на изследователска дейност;
    оригиналност и творчески подход към темата;
    използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
    езикова и стилистична култура;
    естетическо изпълнение;

ІІ. Съчинения, аналитични и интерпретативни текстове и есета.

Критерии за оценяване:

    ясно и точно формулирана теза;
    удачно подбрани аргументи;
    личностна позиция;
    оригиналност и творчески подход към темата;
    разработките да се отнасят към един от изброените тематични кръгове,
    езикова и стилистична култура;

ІІІ. Стихотворение.

Учениците могат да участват с повече от една творба.

ІV. Рисунка

Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки, като може да се използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж.

Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора, точен адрес;
– клас и училище;
– телефон за контакт или електронен адрес

 

Етапи и оценяване:

 

I. Етап: учениците от съответните степени на образование: 1 група от І до VIII клас и втора група от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, рисунки и мултимедия, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно до 25.12.2015 г. на адрес: София 1303, ул. “Осогово” № 60, КПД “Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев, или www.ludogorie.org

 

II. Етап: комисия в състав: председател: д-р Анатолий Кънев, членове: акад. Светлин Русев, проф. Десислава Минчева, Христина Маркова, д-р Тихомир Стефанов, Боряна Мекушина, Васил Кънев, разглежда постъпилите разработки, като ги оценява и класира според образователните степени: І – VIII клас и втора група – IX – XII клас, в срок до 31.01.2016 г.

 

Награди:

 Материални награди на стойност:

Първа награда – 70 лв; Втора награда – 40 лв; Трета награда – 20 лв; Поощрителни награди.

Наградите се определят за всяка образователна степен, включително отделно за текстове, рисунка и мултимедия.

Наградите ще се обявят в началото на втория учебен срок.

Паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис на съответните учители.

 Уведомяване:

Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или  по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.

 

 

КПД “Родно Лудогорие”

София 1303

ул. “Осогово” 60

02/929 61 01                                                                  Председател: д-р Анатолий Кънев

www.ludogorie.org

Сряда, 04 Ноември 2015 19:36

ИНОВАТИВЕН ЛАГЕР

Написана от

Уважаеми ученици,
за осма поредна година Джуниър Ачийвмънт България е организацията – домакин на Световната седмица по предприемачество за страната ни.
 Световната седмица по предприемачество ще се проведе в периода 16-22 ноември.
Целта на глобалната инициатива, в която през миналата година се включиха над 149 държави и близо 8,500,000 души от цял свят, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации и въображение. В рамките на тази седмица милиони млади хора по света вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.
В ПГИ"Робер Шуман" ще се проведе иновативен лагер на 18.11.2015 година.
Участниците в лагера ще работят по групи по зададено предизвикателство от Джуниър Ачийвмънт България.
Събитието ще се открие в 9.00 часа с обявяване на темата за работа.
До 12.30 часа групите ще работят по предизвикателството и ще оформят решението си в презентация.
От 12.30 часа презентациите ще се представят пред жури, което ще оцени и класира идеите.
Победителите ще получат грамоти за съответното място.
Всички участници получават грамота за участие.

Вторник, 01 Ноември 2016 00:00

ЧЕСТИТ ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ!

Написана от

  

Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилие и народни страдания – дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи – книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българщината.
   Денят на народните будители се ражда в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. Но както интелигенцията,така и обикновеният човек осъзнават подвига на възрожденските писатели и революционери. Много градове и села искат да отдадат заслужена признателност на народните будители не само като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име.
   За първи път честване на народните будители става в Пловдив през 1909 година. През 1922 година по предложение на министъра на просвещението Стоян Омарчевски денят, в който се почита свети Йоан Рилски – небесен покровител на българския народ и държава, образец на себеотдаване и духовна мощ, става официален празник, на който се почита паметта на българските просветни дейци и революционери.
   По повод обявяването на празника за общонационален министър Стоян Омарчевски казва:
„...първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот...Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоан Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

 

 

ДА СЕ ЗНАЕ, ДА СЕ ПОМНИ,

ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА.

НА БУДИТЕЛИТЕ СКРОМНИ

БЪЛГАРИНЪТ КИТКА СВИВА!

 

 

автори: Петя Стоянова и Елена Славова

 

 

Вторник, 20 Октомври 2015 19:12

Кулинарен празник

Написана от

На 20.10.2015г гимназията ни отпразнува Международния ден на готвача по необичаен начин. Успешно обединихме професионалните знания и умения на учениците от икономическите направления с тези на кулинарите. Така доказахме, че в комбинация, двете професии са по-мобилни отколкото всяка една сама за себе си и сякаш естествено се допълват.
Нашето предизвикателство имаше и друго сериозно намерение: да повиши културата ни за здравословно хранене и така да изведем българите от челните места на статистиките по затлъстяване и нерационално хранене.

Наши гости бяха:
-    Г-н ДОНЧЕВ – началник на Регионален инспекторат по образование;
-    Г-жа Димитрова – началник отдел в РИО;
-    Г-жа СТАНЧЕВА – старши експерт „Професионално образование и обучение“ от РИО;
-    Г-жа ЦОНЕВА – началник на отдел Образование“ в Община Разград;
-    Магазин „ТЕРАМАРКЕТ“ - спонсори на празника;
-    Представители на „Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето при Министерски съвет“;
-    Директори и учители специалисти от професионалните гимназии в област Разград;
-    Репортери от медиите в града ни;
-    Наши близки и приятели.
Половината от паралелките ни представиха свои колективни и индивидуални експонати, разработки на тема „Здравословен сандвич“ и оригинални отговори на въпроса „Защо готвя?“.
Благодарим Ви приятели, че участвахте и се присъединихте към вълненията на бъдещите кулинари!
Модерните кулинарни решения и проявената креативност при изработване на сандвичите затрудниха журито. То беше в състав: Председател - Татяна Николова – главен готвач в кухненски блок на „Терамаркет“ и членове: Г-жа Доцка Стефанова – зам. Директор на ПГИ „Робер Шуман“; инж. Соня Стоянова и г-жа Доцка Христова – преподаватели в гимназията и г-жа Елена Славова – педагогически съветник в училището ни.
Всички участници получиха награди осигурени от „Терамаркет“.
За I-вото място, 8А клас с удоволствие отнесоха торта.
За II-ро място 9А клас и за III-то място 11Б клас, отвориха по бутилка детско шампанско.
Хатидже Вурал от 10Б клас бе отличена със специална награда за есе на тема „Защо готвя?“.

Карвинг уменията на Айля Севдиева (бивша наша ученичка) и Станислав Савов от 10Д клас също бяха възнаградени.
Не бива да пропускаме и усилията на тези, за които този ден е професионален празник. Бъдещите специалисти в направление „Производство на кулинарни изделия и напитки“ от всички класове се постараха фоайето и учебната кухня да са празнични; приготвиха интересни сандвичи и умело домакинстваха като щедро разливаха домашна лимонада и приготвяха топли напитки.
Усмивките по лицата на тези, които гледаха филма култови моменти от филма „Мистър Бийн - Сандвич решения“ са доказателство, че заедно можем да успеем!
Можем и да се забавляваме учейки се заедно!

автор: инж.Соня Стоянова

Вторник, 20 Октомври 2015 18:40

БРАВО, МОМЧЕТА!

Написана от


В Разград се проведе турнир по волейбол, посветен на националния отбор и на домакинството на България на Евроволей 2015.
При юношите над всички се открои отборът на ПГИ "Робер Шуман". Момчетата заеха първо място с безапелационни победи над отборите на ПТГ"Шандор Петьофи" и ПМГ"Акад. Никола Обрешков".

ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!

автор: Маргита Терзиева

Понеделник, 19 Октомври 2015 17:50

Конкурс зa тиквен фенер

Написана от

На 31-ви октомври във всички европейски страни се отбелязва празник на Вси светии, или Хелоуин.
Хелоуин произлиза от древните келти, които празнували Новата година в края на октомври. Те вярвали, че с прибирането на последната реколта в нощта срещу новата година духовете на починалите навлизат в нашия свят, за да намерят тяло, в което да се вселят.
За да се предпазят, в тази нощ хората гасели огнището в дома си, преобличали се и се маскирали възможно най-страшно, за да уплашат духовете.
Хората се събирали край обредни огньове, където се правели животински жертвоприношения, гадаело се каква ще е предстоящата година. В края на вечерта всеки  взимал  въглен от обредния огън, с който да запали отново огнището в дома си. Хората носели въглените в издълбана ряпа, която по-късно била заменена от тиква. Така  се появява символът на празника - Хелоуински  тиквен фенер.


Във връзка с предстоящото отбелязване на Хелоуин в гимназията ще се проведе конкурс за най-добре изработен фенер от тиква.
Готовите фенери да се предават на преподавателите по английски език.
Срок за предаването - до 28 октомври включително.

Каним всички класове да вземат активно участие в конкурса.

Неделя, 11 Октомври 2015 10:23

Покана за кулинарно състезание

Написана от

Всяка година на 20 Октомври, членовете на Българска Асоциация на Професионалните Готвачи празнуват Международния ден на готвача. Този ден се празнува в повече от 70 страни. Датата е определена през 2004 по инициатива на Световната асоциация на кулинарните общности.
Професията на готвача е една от най-често срещаните в света. Но затова кой е бил първият готвач – историята мълчи.
Има легенда за жената, името на която дава името на цял отрасъл като кулинарията. Древните гърци са почитали бога Асклепий. Неговата дъщеря Хигия се е считала за хранителка на здравето. Тяхна вярна помощница в начинанията била готвачката Кулина, която станала покровителка на готвачите. И така готварството като изкуство получило името – кулинария.
Първите записани рецепти са се появили във Вавилон, Древен Египет и Китай, както и в страните от близкия Изток. Някои от тези рецепти са достигнали и до наши дни.
През 1870 г. Петко Рачов Славейков издава първата българска "Готварска книга или наставления за всякакви гостбы според както ги правят в Цариград". Тя се състои от 206 страници, в които освен рецепти за над сто различни ястия - чорби, кебапи, яхнии, долми (сарми), пилафи, кадаифи и пр. има и твърде много полезни домакински съвети - как да се запазят яйца, риба, меса и други продукти, как да се поправи развален оцет, как се прави немски кнак-вурст, холандска наденица или вестфалска пушена пресолица и т.н., за да се стигне и до "развален тютюн да поправиш.".
В България има няколко дами, които също са оставили следа със своите кулинарни книги, като Пенка Цолчева или София Смолницкая. Днес има кулинарни предавания, списания и много кулинарни блогове.

Тази година за пръв път учениците от направление „Производство на кулинарни изделия и напитки“ ще отбележат своя празник. Те отправят предизвикателство към съучениците си от другите класове с молба:
1.    Да приготвят здравословен и красив сандвич.
2.    Да разработят калкулация и определят цената му.
3.    Да дадат оригинален отговор на въпроса „Защо готвя?“.
Експонатите и разработките да се представят на 20. 10. 2015 в 8,30ч. в учебната кухня. След което ще бъдат изложени в барчето на училището.
Каним всички приятели и колеги да ни уважат, като се присъединят към празника.

ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА
11.25 часа – Откриване на празника във фоайето на гимназията;
11.30 часа – Оценяване на експонатите и разработките. Обявяване на резултатите.
11.35 часа – Изложба на „Арт сандвичи“, изработени от младите кулинари. Дегустация на домашна лимонада. Карвинг – Айля Севдиева (бивша възпитаничка) и Станислав Димитров – 10д клас.
11.40 часа – Празника ще бъде закрит с култови моменти от филма „Мистър Бийн - Сандвич решения“. Можете да го гледате на монитора във фоайето на гимназията.

БЛАГОДАРИМ ВИ!


САНДВИЧЪТ
 

През 1762 година граф Сандуич бил така затънал в игра на покер, че изобщо не можел да напусне игралната маса и да се яви на вечеря. Той помолил слугата си да му донесе парче месо между две филии хляб, за да не пипа месото и да не изцапа картите. Приятелите на графа, харесали идеята и си поискали същото като Сандуич. Така се родил сандвичът. Оттогава едно от задължителните изисквания за класическия сандвич е да може да се яде с една ръка.
Находката на графа е смайваща за времето си. В онези години било немислимо един аристократ да се храни без прибори, само с ръце.
По-късно прочутият морски капитан Джеймс Кук в знак на благодарност към графа кръщава на негово име група острови в Тихия океан. Сандвичевите острови запазват това име няколко десетилетия, преди да станат Хавайски, както са известни до днес.
Лондонският ресторант "Хонки Тонк" създаде най-скъпия бургер в света. Сандвичът е украсен със злато и черен хайвер и срува 1100 британски лири, пише "Дейли телеграф". За да оправдае цената си каймата за кюфтето е направена от 220 гр говеждо от Кобе и 60 гр австралийско еленово месо. Така се "балансира съдържанието на мазнини". В средата му се поставя сирене бри с черен трюфел. В сандвича има още канадски омар, бекон с кленов сироп, гарниран с хайвер от белуга и опушено на дърво позлатено патешко яйце.
Хлебчето е подправено с японска мача - вид зелен чай на прах. То е намазано с кремообразна майонеза и позлатено. Най-отгоре се залива със сос от манго и шампанско и се настъргва бял трюфел.
Бургерът е с 2618 калории - повече от препоръчваното дневно количество за мъж и е създаден с рекламна цел.


Легендата за Странджанката и Принцесата

 

Едва ли има някой, който да не е чувал, че в бургаския край, на филия с кайма ѝ се казва „Странджанка“.
Широко разпространено е, че на същото нещо в останалата част от страната ни се казва „Принцеса“.
Преди векове, българският цар Иван Асен 2 – ри, дошъл с армията си в Бургас. Войниците били изморени след поредната битка. Царят изпратил своя антураж да потърсят храна за войската. Но реколтата била лоша. Пратениците се завърнали тъжни – нямало храна. Тогава знатна девойка от рода Русокастро, на име Ирина, се появила в шатрата на царя. Тя знаела за недостига на храна и гладът, който мъчел войниците. Помолила царя да бъде призната за принцеса, ако успее да помогне на армията.
Иван Асен бил скептичен. Девойката поискала да й донесат сух хляб и да запалят големи огньове. Изпратила хора да вземат каквото намерят за храна. Те донесли месо, яйца, зеленчуци. Ирина им показала как сухия хляб като се препече става вкусен. Тя ги накарала да наредят кой каквото е донесъл по филиите – кой парчета месо, кой масло … и да ги изпекат. Станала чудна храна.
Царят изпълнил волята на Ирина – посветил я в титлата Принцеса, без тя да му е роднина или царкиня. Местните хора я знаели като Странджанката – понеже родът и идвал от Странджа планина. Армията на Иван Асен 2-ри запомнила това ястие като Странджанка.
Само помощната войска от каруцари и носачи знаели името на филиите като Принцеси – защото били най-далече от събитието.
От тогава съществува спор, как се нарича сандвича „Странджанка“ или „Принцеса“.
У нас съществуват толкова различни митове за това какво е Принцеса и какво е Странджанка, че човек може съвсем да загуби яснота имат ли изобщо разлика или не.

 

автор: инж.Соня Стоянова