В А Ж Н О !!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

І.       СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

     1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Отличен 5.50 - заверен от класния ръководител.

 

ІІ.   СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ /ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

     МАКСИМАЛЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО 780.00 лв.

 1. Минимален успех  Мн. добър 4.50  от  2022/2023 учебна  година.
 2. Удостоверения за дохода на родителите за периода от м. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/ .
 3. Служебна бележка от ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА за регистрация и за получени обезщетения за безработица за последните 6 /шест/ месеца .
 4. Удостоверение от братя и сестри за това, че са ученици /до 20 г./ - не се  изисква  деклариране за получаване на стипендия по реда на същото ПМС.
 5. Удостоверение от братя и сестри-студенти, дали получават стипендия и в какъв размер.
 6. Саморъчно написана Декларация за безработни родители – нотариално заверена, когато не са регистрирани в Бюрото по труда; деклариране на странични доходи  за периода от отм. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/.
 7. Удостоверения за  родители-пенсионери  и  получени пенсии от  м. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/ .
 8. Удостоверение за получени семейни помощи за деца от ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ по настоящ адрес.

Забележка: Членове на семейството на ученика са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. При повторен брак  или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице което не е родител, за членове на семейството се считат новият съпруг/а/ или лице с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

 

ІІІ. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 1. Актуално експертно решение /протокол за инвалидност/ от РЕЛК / ТЕЛК - копие.

 

ІV.      СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ / БЕЗ РОДИТЕЛИ

 1.  Декларация за семейно положение + Акт за смърт за починал родител-копие.

           2. Класният ръководител информира комисията за промяна на семейното положение.

 

 1. СТИПЕНДИЯ за ученици, които се обучават в дуална система на обучениев класовете от първи гимназиален етап.

 

 

 

 

 1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Мн. добър   4.80 - заверен от класния ръководител.

 

 

 

 1. СТИПЕНДИЯ за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

 

 1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Мн. добър   4.80 - заверен от класния ръководител.

 

 

 

 

 

 

Документите трябва да бъдат представени ПЪРВО на класните ръководители за проверка на успеха и отсъствията и след това  на Комисията по стипендиите при ПГИ „Робер Шуман“.

 

Срок за подаване на документите - 13.10.2023г. /включително/. ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕД ТОЗИ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

Заявления-декларации ще се  предоставят на класните ръководители от 25.09.2023 г. - от счетоводството по заявка или от комисията по стипендиите !!!

                           

Председател на комисията: Мариана Маринова

19.09.2023 г.  

 

Петък, 22 Септември 2023 08:37

115 г. Независима България

            На 22 септември 1908 година във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява Независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Обявяването на независимостта е чисто българско дело, извършено само от българи, от българската държава от нейните конституционно установени държавни органи – княза, Народното събрание и Правителството, без чужда помощ, без въстания и войни. Тя е акт на държавническа мъдрост и далновидност от страна на българския народ.

Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 година. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 година България – една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество.

Честит Ден на Независимостта на България.

 

Понеделник, 18 Септември 2023 19:51

Първи учебен ден

Професионална гимназия по икономика "Робер Шуман" гр. Разград пожелава успешна учебна година на всички ученици, учители и родители. Бъдете здрави и дръзновени! Сбъдвайте мечтите си!

Петък, 01 Септември 2023 13:25

Родителска среща

На 11 септември от 17:00 часа ще се проведе родителска среща за осмите класове.

Понеделник, 03 Юли 2023 14:12

Информация относно учебници

За учебната 2023-2024 година учебниците НЯМА да бъдат безплатни.

Петък, 30 Юни 2023 11:00

Обучение STEM

Колективът на ПГИ "Робер Шуман" на STEM обучение, което се провежда в кк Константин и Елена.

На 29.06. гимназията ни празнува своя патронен празник. Датата е свързана с рождения ден на патрона ú – Робер Шуман.

Тази година  тържеството имаше своята делова част, която започна с думи на директора и в която ученици и учители актуализираха своите знания за историята, свързана със създаването на Европейския съюз.

Втората, развлекателната, част премина под формата на куиз. Отбор на учители и отбор на ученици отговаряха на въпроси. Това обогати информацията за патрона ни, за европейската институция, за членките ú, за езиците в нея, за историята на гимназията, за живота в нея.

Празникът завърши с пожелание за весело и щастливо лято, за много емоции и акумулиране на енергия, нужна за още по-добри резултати през следващата учебна година.

На 27.06.2023 г. организаторите и спонсорите на XIII-то издание на проекта „Народните будители и Аз“ събраха всички участници в Пловдив.

Над 200 млади творци изпълниха залата на Военния клуб с талант и емоции. Сред тях бяха и нашите момичета – Катрин Теодорова от 10.в кл. и Мелиса Билгинова от 11.г кл.

Девойките впечатлиха журито с есе, посветено на Апостола, и с рисунка.

А грамотите, които получиха, са най-добрата атестация за таланта и за родолюбивата им ангажираност.

Благодарности за спокойното и приятно пътуване до града под тепетата на ръководството на гимназията.

 

Вторник, 27 Юни 2023 15:07

Ученически практики 2

    Завърши  участието на ПГИ "Робер Шуман" в проект  „Ученически практики 2“, Дейност 1 - Практики в реална работна среда.

     В тази дейност по проекта участваха ученици от 12 „д“ клас със специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, ученици от 11 „д“ клас със специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ и  ученици от 11 „б“ клас със специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“.  

     Проектът съдейства за повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите с цел  подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

    Допълнителните практики на учениците и взаимодействието им с работодателите засили взаимния интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса приближи в максимална степен знанията и уменията на децата до изискванията на реалната работна среда, което улеснява прехода от образование към заетост и допринася за намаляване на младежката безработица.

    По ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), учениците имаха възможността да се обучават в реална работна среда за подобряване на практическите умения със съдействието на следните партньори: ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело“, ресторант  пицария „Енджой“, пекарна „Лазаров“ и „Ник Фуудс“ и да се запознаят със спецификите на професиите: „Хлебар- сладкар“, „Ресторантьор“,  „Готвач“, "Сервитьор". Учениците със специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ се обучаваха в реална работна среда в „Екоал“ ЕООД и „Исвел“ ЕООД гр. Разград

     След успешното приключване на практиката и отличните отзиви за всички ученици от страна на работодателите се надяваме, че ще се подобри връзката между резултатите от професионалното обучение и непрекъснато променящият се пазар на труда.

           

 

За да обърне внимание на важността и необходимостта от гласност на борбата с наркоманиите и наркотрафика, нашата гимназия се включи в две инициативи на ОБСНВ и ПИЦ. Тази сутрин група наши ученици, доброволци, взеха участие в откриването на градските чадъри с надслов "Животът е цветен и ценен, не го заменяйте за наркотици!". Нашите ученици, заедно със свои връстници от други гимназии в града имаха възможност да нарисуват и напишат послания на петметрово платно, с които да покажат на хората, че животът може да бъде прекрасен и без употребата на наркотици. В ранния следобед група ученици от ученическия съвет се включи в куиз посветен на днешния ден. Нашият отбор се класира втори от общо пет участвали, като по нищо не отстъпваше на първенеца. Браво и огромни благодарности на прекрасните ни ученици за активността и положените усилия! Благодарим също и на ОБСНВ и ПИЦ, които са главните инициатори на тези събития, за това, че отново ни направиха част от хубавите и значими инициативи с превантивна цел към младите хора!

Страница 1 от 37