Иновативни практики в обучението по туризъм и ресторантьорство – „Капанци“

Три открити урока в направленията: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и „Пътувания, тури...

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА

  На 12.04.2024 г. гимназия по икономика направи изложба с проекти на ученици от различни кл...

Събитийник - март

Събитийник - март

Достойно представяне на VIII национален ученически конкурс ,,Пространство и време“.

 На първи март във ВТУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново се проведе VIII национ...

УЧЕНИЧЕСКА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА

Преди пролетната ваканция се проведе пролетния полусезон от ученическа волейболна лига. Турнирът ...

 • Иновативни практики в обучението по туризъм и ресторантьорство – „Капанци“

  Сряда, 17 Април 2024 20:13
 • МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА АВИАЦИЯТА И КОСМОНАВТИКАТА

  Неделя, 14 Април 2024 13:22
 • Събитийник - март

  Неделя, 14 Април 2024 13:08
 • Достойно представяне на VIII национален ученически конкурс ,,Пространство и време“.

  Неделя, 14 Април 2024 12:59
 • УЧЕНИЧЕСКА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА

  Неделя, 14 Април 2024 12:50
Четвъртък, 08 Февруари 2024 19:53

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

І. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Декларация за успеха от първия учебен срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Отличен 5.50 - заверен от класния ръководител.

ІІ. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ / ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

МАКСИМАЛЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО – МРЗ за страната за съответния период: 780.00 лв. / 805.50 лв.

1. Минимален успех Мн. добър 4.50 от първия учебен срок на 2023/2024 учебна година.

2. Удостоверения за дохода на родителите за периода от последните 6 /шест/ месеца:

-от м. ЮЛИ 2023 г. до м. ДЕКЕМВРИ 2023 г. включително или

-от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително.

3. Служебна бележка от ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА за регистрация и за получени обезщетения за безработица за последните 6 /шест/ месеца .

4. Удостоверение от братя / сестри за това, че са ученици /до 20 г./ или студенти.

Ако братята/сестрите са студенти, в уверението от съответното ВУЗ да има информация - получава / не получава месечна стипендия и какъв е размера на получаваната стипендия.

5. Саморъчно написана Декларация за безработни родители – нотариално заверена, когато не са регистрирани в Бюрото по труда; деклариране на странични доходи за периода от м. ЮЛИ 2023 г. до м. ДЕКЕМВРИ 2023 г. включително /или от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително/ .

6. Удостоверения за родители-пенсионери за получени пенсии от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително/ .

7. Удостоверение за получени семейни помощи за деца от ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ по настоящ адрес.

Забележка: Членове на семейството на ученика са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. При повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице което не е родител, за членове на семейството се считат новият съпруг/а/ или лице с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

ІІІ. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1. Актуално експертно решение /протокол за инвалидност/ от НЕЛК /РЕЛК / ТЕЛК - копие.

ІV. СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ / БЕЗ РОДИТЕЛИ

1. Декларация за семейно положение + Акт за смърт за починал родител-копие.

2. Класният ръководител информира комисията за промяна на семейното положение.

V. СТИПЕНДИЯ за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап.

1. Декларация за успеха от първия срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Мн. добър 4.80 - заверен от класния ръководител.

VI. СТИПЕНДИЯ за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

1. Декларация за успеха от първия срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Мн. добър 4.80 - заверен от класния ръководител.

Документите трябва да бъдат представени ПЪРВО на класните ръководители за проверка на успеха и отсъствията и след това на Комисията по стипендиите при ПГИ „Робер Шуман“.

Срок за подаване на документите - 28.02.2024 г. /включително/. ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕД ТОЗИ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

Заявления-декларации ще се предоставят на класните ръководители от 09.02.2024 г. - от счетоводството и фронт-офиса по заявка !!!

 

Председател на комисията: Мариана Маринова

08.02.2024 г.

Прочетена 278 пъти